Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Nabór do komisji

Wtorek, 28 maja 2019


1.    Wymagania stawiane kandydatom
W skład Komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020 mogą wejść osoby, które spełniają następujące kryteria:
a)    korzystają w pełni z praw publicznych
b)    są pełnoletnimi mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna, którzy stale zamieszkują na jej terenie
c)    nie będą wnioskodawcami projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
d)    wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych z godnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

2.    Zadania komisji
Do zadań Komisji należy:
•    prowadzenie, wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, akcji informacyjnych i promocyjnych Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020
•    weryfikacja projektów zgłoszonych do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020
•    sporządzenie listy projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania
•    ustalenie, w drodze publicznego losowania, kolejności projektów na liście do głosowania
•    ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania
•    sporządzenie protokołu końcowego.

3.    Miejsce i termin zgłaszania kandydatur
Kandydatury należy zgłaszać w terminie do dnia 5 czerwca 2019 r. poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 4, parter) lub przesłanie go na adres e-mail: kancelaria@konstancinjeziorna.pl (liczy się data i godzina wpływu na www. adres poczty elektronicznej).

4.    Pozostałe informacje
W skład Komisji Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna powoła maksymalnie 4 mieszkańców gminy. W przypadku większej liczby kandydatów o miejscu w Komisji zadecyduje publiczne losowanie, które odbędzie się dnia 7 czerwca o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
 

Załączniki:

Powrót