projekt nr 11p

11p. Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków


Lokalizacja zadania

Świetlica gminna.ul. Anny Walentynowicz 24

Skrócony opis

Klub Wszyscy Razem Mirków  jest inicjatywą lokalną mieszkańców Mirkowa, zmierzającą do budowania więzi sąsiedzkiej wśród lokalnej społeczności. Do udziału w projekcie są zaproszeni wszyscy mieszkańcy gminy, ze szczególnym uwzględnieniem Mirkowa. W ramach działań Klubu realizowane są spotkania, warsztaty, zajęcia edukacyjno-kulturalne, sportowe, imprezy integracyjne itp.

Opis projektu

Celem zadania jest zaktywizowanie mieszkańców gm. Konstancin, w szczególności Mirkowa. Mieszkańcy tego rejonu mają ograniczone zasoby finansowe. Zajęcia pełnopłatne rozwojowe, edukacyjne, artystyczne są dla nich niedostępne. Możliwości korzystania z zajęć organizowanych przez sąsiednie ośrodki kultury dla wielu osób sa ograniczone z powodu niedostatecznie rozwiniętej komunikacji. Obszar Mirkowa charakteryzuje się zabudową blokowisk, brakiem obiektów i miejsc publicznych takich jak kluby, kawiarnie, skwery, place zabaw.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1warsztaty szycie, rękodzieła i florystyki10 000 zł
2pilates instruktor6 000 zł
3porady dietetyczne3 000 zł
4sprzątanie3 000 zł
5sprzęt, materiały2 500 zł
Łącznie: 24 500 zł