projekt nr 9

9. Mirkowska łąka kwietna


Lokalizacja zadania

Obok budynku przy ul. Jaworskiego 21E i siłowni plenerowej

Opis projektu

Celem jest założenie na 150 m kw. obecnego marnego trawnika samoodnawialnej,  wieczystej łąki kwietnej - przy ruchliwym przejściu pieszym, między budynkiem Jaworskiego 21 E a siłownią plenerową i placykiem ze stołami pingpongowymi, popularnym miejscem spotkań młodzieży. Na łące wysiano by dobrany do miejscowych warunków (gleba, nasłonecznienie, wilgotność) zestaw kilkudziesięciu roślin charakterystycznych dla polskich łąk i muraw kwietnych, na bazie mieszanek polskiego specjalisty – Łukasza Łuczaja. Wzdłuż przejścia należałoby ułożyć 20 m krawężnika i postawić 20 m nieciągłej barierki drewnianej o wysokości 1 m, a w rogu od strony ulicy ustawić tablicę z informacjami o łące, jej składzie, aktualnym zaawansowaniu w cyklu życiowym, roli w ekosystemach zieleni miejskiej, sposobie jej zakładania i pielęgnacji oraz źródle finansowania. Tablicę postawiono by co najmniej miesiąc przed początkiem prac terenowych, a informację na niej aktualizowano by co miesiąc.

Przygotowanie i założenie łąki oraz opiekę ogrodniczą w pierwszy mroku wykonano by w ramach proponowanego zadania. Potem utrzymanie łąki - koszenie raz w roku, byłoby realizowane w ramach pielęgnacji całej zieleni Mirkowa, a konieczne pielenie i aktualizacja informacji na tablicę byłoby obowiązkiem wnioskodawcy (deklaracja złożona UMiG). Wydruki folii (3-4 razy w roku) na tablicę finansowałby UMiG.

Po roku można byłoby (w ramach nowego zadania) postawić na łące ul dla nieżądlących owadów zapylających, co powiększyłoby istotnie wartości edukacyjne łąki i jej atrakcyjność dla widzów. W proponowanej lokalizacji można powiększać obszar łąki w kierunku jezdni ulicy Jaworskiego i różnicowania jej składu w związku ze zmianą nasłonecznienia. Wykonanie zadania powinno, poza trwałą (naturalnie gwarantowaną) zmianą estetyczną i biologiczną w miejscu lokalizacji proponowanej łąki, dać wystarczającą wiedzę praktyczną do lokowania różnych rozmiarów łąk i muraw kwietnych na osiedlach domów wielorodzinnych i glebach mirkowskiego typu.

W zieleni miejskiej Mirkowa występuje tendencja do zmniejszania jej bioróżnorodności, likwidacji lub okrajania naturalnych form roślinnych na rzecz cherlawych trawników, sztucznych szpalerów krzewnych i chaotycznie lokowanych, dla całości przypadkowych, roślin (głównie kwiatów) w intencji ozdobnych. W szczególności ze szkodą dla czystości powietrza i estetyki osiedla. Liczne i rzucającej się w oczy są opiłowania drzew (bynajmniej nie pielęgnacyjne), wyrwy w grupach krzewów i łysiny w cherlawych trawnikach. Wykonywane prace konserwacyjne nie likwidują ich. Jednocześnie wiedza mieszkańców o zielni miejskiej jest nikła, a często żadna i prowadzi do złych ocen i praktyk.

Jednak układ zieleni na osiedlu i jej wytrwałość stanowią duży potencjał dla rozwoju barwnych i zróżnicowanych biologicznie, zdrowych dla ludzi, naturalnie pięknych kompleksów roślinnych. Każdy kto widział Mirków podzieli opinię, że zieleń ma fundamentalne znaczenie dla wyglądu osiedla i warunków życia mieszkańców.

Kwietna łąka może być odpowiednim i mało kosztownym, w konkretnej sytuacji Mirkowa, projektem polepszania lokalnej zieleni miejskiej. Jej utrzymanie jest bardzo tanie, istotnie tańsze od utrzymania trawnika. Jest to cena koszenia z reguły 1 raz, (jak w projektowanej łące mirkowskiej) w przypadkach niektórych łąk 2-3 razy w roku. Konieczne interwencje, jak podlewanie zdarzają się w przypadku ostrych i długich susz. Łąka obchodzi się bez nawożenia.

Jednostka realizująca projekt

Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych UMiG Konstancin-Jeziorna

Postęp realizacji

Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac do 30 listopada 2017 r.